საჯარო ინფორმაცია

ინფორმაცია გაცემული გრანტების შესახებ

2015 წელს სსიპ-განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის მიერ საგრანტო თანხების გაცემა არ მომხდარა.

2014 წელს სსიპ-განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის მიერ საგრანტო თანხების გაცემა არ მომხდარა.