საჯარო ინფორმაცია

საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფაზე პასუხისმგებელი პირები

საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფაზე პასუხისმგებელი პირი

განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტების წარმოების სამსახურის უფროსი –

ნინო თოდუა

ტელ.: 2-200 220 (5065)

E-Mail – info@emis.ge

 

პროაქტიულ გამოქვეყნებაზე პასუხისმგებელი პირი

სსიპ – განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის პროექტის ხელმძღვანელი –

თამარ კვინიკაძე

ტელ.: 2-200 220 (5123)

E-Mail – info@emis.ge