საჯარო ინფორმაცია

ინფორმაცია ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ტექნიკური მომსახურებაზე გაწიული ხარჯების შესახებ