საჯარო ინფორმაცია

ინფორმაცია გაცემული გრანტების შესახებ

2017 წელს გაცემული გრანტების შესახებ (31.01.2018)

2015 წელს სსიპ-განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის მიერ საგრანტო თანხების გაცემა არ მომხდარა.

2014 წელს სსიპ-განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის მიერ საგრანტო თანხების გაცემა არ მომხდარა.