საჯარო ინფორმაცია

ინფორმაცია ფინანსური დახმარებების შესახებ

2017 წელი

2017 წელს სსიპ – განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემას არ მიუღია უცხო სახელმწიფოთა მთავრობების, საერთაშორისო ორგანიზაციების, სხვა დონორი სახელმწიფო ერთეულების მიერ გამოყოფილი ფინანსური დახმარება (გრანტები, კრედიტები).

 

2016 წელი

2016 წელს სსიპ – განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემას არ მიუღია უცხო სახელმწიფოთა მთავრობების, საერთაშორისო ორგანიზაციების, სხვა დონორი სახელმწიფო ერთეულების მიერ გამოყოფილი ფინანსური დახმარება (გრანტები, კრედიტები).

 

2015 წელი

განათლების ხარისხი და ელექტრონული მართვის პროექტი, ფაზა 2

2014 წელი

განათლების ხარისხი და ელექტრონული მართვის პროექტი

მიზნობრივი გრანტი – ინფორმაცია გაწეული ხარჯების შესახებ – პირველი ეტაპი (20.02.2015)

მიზნობრივი გრანტი – ინფორმაცია გაწეული ხარჯების შესახებ – მეორე ეტაპი (20.02.2015)

შესრულება – შუალედური 28.11.2014

შესრულება – მეორე ეტაპი 26.12.2014