საჯარო ინფორმაცია

სამართლებლივი აქტები

საქართველოს კანონი ზოგადი განათლების შესახებ

საქართველოს კანონი უმაღლესი განათლების შესახებ

მართვის სისტემის შინაგანაწესი

229/ნ დებულება

448 ბრძანება

ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი

საქართველოს კონსტიტუცია

გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესი (2017 წლის აპრილის მდგომარეობით)

დროებითი შრომისუუნარობის გამო დახმარების დანიშვნისა და გაცემის წესი

ორსულობის, მშობიარობისა და ბავშვის მოვლის, ასევე ახალშობილის შვილად აყვანის გამო შვებულების ანაზღაურების წესის

საქართველოს კანონი სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ (2017 წლის აპრილის მდგომარეობით)

 

არქივი