საჯარო ინფორმაცია

სამართლებლივი აქტები

 საქართველოს კანონი ზოგადი განათლების შესახებ

საქართველოს კანონი უმაღლესი განათლების შესახებ

მართვის სისტემის შინაგანაწესი

229/ნ დებულება

448 ბრძანება

ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი

 საქართველოს კონსტიტუცია

ზოგადი განათლების შესახებ კანონი (2014 წლის დეკემბრის მდგომარეობით)

ერთანი სახელმწიფო საგანმანათლებლო დოკუმენტებისა და სერტიფიკატების ფორმების დამტკიცების შესახებ ბრძანება N56ნ

განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტების მკაცრი აღრიცხვის ფორმების გამოყენების აღრიცხვა-ანგარიშგების და გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ ბრძანება

ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი

ზოგადი განათლების დამადასტურებელი სახელმწიფო დოკუმენტის გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანება N113ნ

ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებაში მოსწავლის ჩარიცხვისა და მოსწავლის სტატუსის შეჩერების წესის შესახებ ბრძანება N05ნ

ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებში ვაუჩერის გაცემისა და გადატანის წესის დამტკიცების შესახებ ბრძანება

პროფესიული განათლების დაფინანსების წესის შესახებ საქართველოს მთავრობის დადგენილება

პროფესიული განათლების შესახებ საქართველოს კანონი

პროფესიული ტესტირების ჩატარების დებულების დამტკიცების თაობაზე საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანება N152ნ

სამეურვეო საბჭოს წევრების არჩევის, მათთვის უფლებამოსილების შეწყვეტისა და რეგისტრაციის წესის შესახებ განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანება N30

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელის შესახებ საქართველოს კანონი

საჯარო სამართლის იურიდიული პირის შესახებ კანონი (2014 წლის დეკემბრის მდგომარეობით)

საჯარო სკოლის დირექტორის შესარჩევი კონკურსის გამართვის წესის დამტკიცების თაობაზე საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრზანება N25ნ

სკოლის გამოსაშვები გამოცდების ჩატარების წესის და პირობების დამტკიცების შესახებ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანება N48ნ

არქივი