საჯარო ინფორმაცია

სამართლებლივი აქტები

 საქართველოს კანონი ზოგადი განათლების შესახებ

საქართველოს კანონი უმაღლესი განათლების შესახებ

მართვის სისტემის შინაგანაწესი

229/ნ დებულება

448 ბრძანება

ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი

 საქართველოს კონსტიტუცია

თავისუფალი ადგილების გამოთვლის წესი

მასწავლებლის მომზადების პროგრამაზე მისაღები ადგილების შემოწმების წესი 1.1.120

ანკეტა-კითხვარის ფორმების და ვადების განსაზრვრის შესახებ N1.1-108 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

ანკეტა-კითხვარის ფორმების და ვადების განსაზრვრის შესახებ ბრძანება1.1-108

ანკეტა-კითხვარი-N1 დანართი

ჩარიცხული პირების შესახებ ელექტრონული ფორა-N2 დანართი

ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი

საქართველოს მთავრობის დადგენილება N219

საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელის შესახებ საქართველოს კანონი

სსიპ-განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის მიერ წლის განმავლობაში მოსაკრებლის გარეშე გასაცემი საჯარო ინფორმაციის მინიმალური ოდენობის დადგენის შესახებ ბრძანება №1.1.33 – 16.01.2017

 

არქივი