საჯარო ინფორმაცია

არქივი: სამართლებლივი აქტები

სსიპ-განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის მიერ წლის განმავლობაში მოსაკრებლის გარეშე გასაცემი საჯარო ინფორმაციის მინიმალური ოდენობის დადგენის შესახებ ბრძანება №1.1.12 – 14.01.2016

სსიპ-განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის მიერ წლის განმავლობაში მოსაკრებლის გარეშე გასაცემი საჯარო ინფორმაციის მინიმალური ოდენობის დადგენის შესახებ ბრძანება №1.1/22 – 16.01.2015

ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი

სსიპ-განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის მიერ წლის განმავლობაში მოსაკრებლის გარეშე გასაცემი საჯარო ინფორმაციის მინიმალური ოდენობის დადგენის შესახებ ბრძანება – 14.01.2014